Відповіді до посібника "Гальперіна А. Р. Алгебра. Геометрія 11 клас: Тестовий контроль знань"

Відповіді до посібника "Гальперіна А. Р. Алгебра. Геометрія 11 клас: Тестовий контроль знань"

Розв'язник до посібника "Алгебра і початки аналізу. Геометрія. 11 клас. Академічний рівень. Тестовий контроль знань / А. Р. Гальперіна. — К.: Літера ЛТД, 2012.— 128 с."
Подано відповіді самостійних і контрольних робіт з комплексного зошиту для тестового контролю знань з алгебри та геометрії для 11 класу (автор Гальперіна А. Р.). Посібник адресований учням, які зможуть проконтролювати правильність виконання завдань та проаналізувати помилки.


Сторінки посібника подано у вигляді онлайн-книги. Як читати онлайн-книгу можна дізнатися звідси: https://math-helper.ru/kak-chitat-onlayn-knigu
ЗМІСТ
АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ
Тема 5. Похідна та її застосування
Самостійна робота № 1. Поняття про неперервність та границю функції в точці. [Перша чудова границя]
Самостійна робота № 2. Задачі, що приводять до поняття похідної.
Геометричний та фізичний зміст похідної. Таблиця похідних. Похідна суми й добутку функцій
Самостійна робота № 3. Похідна частки функцій. Похідна складеної функції
Контрольна робота № 1. Похідна
Самостійна робота № 4. Побудова графіків функцій. Зростання, спадання функції; екстремуми функції
Самостійна робота № 5. Найбільше і найменше значення функції на проміжку. Розв’язування задач прикладного змісту
Самостійна робота № 6. Рівняння дотичної до графіка функції у заданій точці
Контрольна робота № 2. Застосування похідної

Тема 6. Показова та логарифмічна функції
Самостійна робота № 7. Властивості та графік показникової функції
Самостійна робота № 8. Логарифми та їхні властивості. [Натуральний логарифм.] Властивості та графік логарифмічної функції
Контрольна робота № 3. Властивості та графіки показникової та логарифмічної функцій. Логарифми та їхні властивості
Самостійна робота № 9. Показникові та логарифмічні рівняння
Самостійна робота № 10. Показникові та логарифмічні нерівності
Самостійна робота № 11. Похідні показникової і логарифмічної функцій
Контрольна робота № 4. Показникові та логарифмічні рівняння і нерівності. Похідні показникової і логарифмічної функцій

Тема 7. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики
Самостійна робота № 12. Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку. [Перестановки, розміщення, комбінації]
Самостійна робота № 13. Випадкова подія. Відносна частота події. Ймовірність події
Самостійна робота № 14. Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення. Графічне подання інформації про вибірку
Контрольна робота № 5. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики
Тема 8. Інтеграл та його застосування
Самостійна робота № 15. Первісна та її властивості. Таблиця первісних
Самостійна робота № 16. Визначений інтеграл, його геометричний зміст. Формула Ньютона — Лейбніца
Контрольна робота № 6. Інтеграл
Самостійна робота № 17. Обчислення площ плоских фігур. [Обчислення об’ємів тіл.] Застосування інтеграла до розв’язування прикладних задач

Контрольна робота № 7. Застосування інтеграла
Тема. Повторення курсу алгебри і початків аналізу
Самостійна робота № 18. Повторення курсу алгебри і початків аналізу
Контрольна робота № 8. Повторення курсу алгебри і початків аналізу

ГЕОМЕТРІЯ
Тема 5. Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі
Самостійна робота № 1. Прямокутна система координат у просторі.
Відстань між точками. Координати середини відрізка
Самостійна робота № 2. Перетворення у просторі та їх властивості
Контрольна робота № 1. Координати, геометричні перетворення у просторі
Самостійна робота № 3. Вектори у просторі. Рівність векторів. Колінеарність векторів. Компланарність векторів. Операції над векторами та їх властивості: додавання, віднімання векторів, множення вектора на число
Самостійна робота № 4. Скалярний добуток векторів. [Розкладання вектора за трьома некомпланарними векторами.] Кут між векторами. [Рівняння площини та сфери]
Контрольна робота № 2. Вектори у просторі

Тема 6. Многогранники
Самостійна робота № 5. Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Многогранні кути
Самостійна робота № 6. Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники. Призма. Пряма і правильна призми. Паралелепіпед. Площі бічної та повної поверхонь призми
Контрольна робота № 3. Многогранники. Призма
Самостійна робота № 7. Піраміда. Правильна піраміда. Площі бічної та повної поверхонь піраміди
Самостійна робота № 8. Правильні многогранники
Контрольна робота № 4. Піраміда. Правильні многогранники

Тема 7. Тіла обертання
Самостійна робота № 9. Тіла і поверхні обертання. Циліндр і його елементи. Перерізи циліндра (осьові та площинами, паралельними основі)
Самостійна робота № 10. Конус, зрізаний конус. Їх елементи. Перерізи конуса (осьові та площинами, паралельними основі)
Самостійна робота № 11. Куля і сфера. Переріз кулі площиною. Площина, дотична до сфери
Самостійна робота № 12. Комбінації геометричних тіл
Контрольна робота № 5. Тіла обертання

Тема 8. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл
Самостійна робота № 13. Поняття про об’єм тіла. Основні властивості об’ємів. Об’єм призми, паралелепіпеда, піраміди
Самостійна робота № 14. Об’єми тіл обертання: циліндра, конуса, кулі
Самостійна робота № 15. Площі бічної і повної поверхонь циліндра, конуса. Площа сфери
Контрольна робота № 6. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл
Тема. Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу
Контрольна робота № 7. Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу

22 Comments on “Відповіді до посібника "Гальперіна А. Р. Алгебра. Геометрія 11 клас: Тестовий контроль знань"”

 1. Где решения? Уже три контрольных провели как по алгебре, так и по геометрии.

  1. сегодня-завтра будет обновление. Слайды добавляются постепенно - по мере решения заданий

   1. А есть ответы 2 варианта к 7 Контрольной с алгебры "Застосування інтегралів"?

     1. Простите,но правда перелистала все не нашла 2-го варианта, 1-й есть этой контрольной а второго нету

     2. да, действительно. Если будет время - дорешаю

 2. добрый день
  итоговая контрольная работа №7 вариант 1
  задания 7 и 8
  есть ли возможность их решить?

 3. а 6 задача в этой контрольной не до конца решена

  S общ.= S бок. + S осн.

  S бок. = 12п там найдено

  а S осн. нет - S осн.= п*(R^2 осн.) L та что найдена ранее = 2*п*(R осн.), R осн.=L/2п=3
  S осн.= п*(R^2 осн.)= п*3^2=9п
  S общ.= S бок. + S осн.= 9п+12п=21п
  ______________________________________________________________

  И проверьте ответ 4. Там по моим данным 2-В

  1. ещё раз о 6 задаче

   в дано указано о конусной поверхности которая образовалась после сворачивания кругового сектора. Но ведь конусная поверхность это его боковая поверхность + поверхность основания

   1. Я поняла ошибку

    коническая поверхность не определяется основанием...поєтому нужно найти только боковую поверхность.

    но 4 задание всё равно проверьте

 4. контрольная работа №7 вариант 1
  8 задача.

  Дано: Н конуса = SO = 8 см, r радиус основания конуса r = AO = OD = 6 см
  Найти: V шара -?

  Треугольник AOS прямоугольный, AS^2=SO^2+AO^2=10^2 , AS=10см=L, где L- образующая конуса.
  R=H*r/L+r , где R-радиус шара R=4 см

  V шара = (4*П*(R^3))/3 = (256*П)/3 cm^3

 5. буду признательна если поможете мне

  y = корень 4 степени из 2sinx-1 - знайти обл визначення

 6. А почему нету контрольна работа номер 8 з алгебри страници 66 и 68?Опобликуйте пожалуйста

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

двадцать − 7 =