Відповіді до посібника "Гальперіна А. Р. Алгебра. Геометрія 8 клас: Тестовий контроль знань"

Розв'язник до посібника "Гальперіна, А. Р. Алгебра. Геометрія. 8 клас: Тестовий контроль знань / А. Р. Гальперіна. — К.: Літера ЛТД, 2011. — 136 с."
Подано відповіді самостійних і контрольних робіт з комплексного зошиту для тестового контролю знань з алгебри та геометрії для 8 класу (автор Гальперіна А. Р.). Посібник адресований учням, які зможуть проконтролювати правильність виконання завдань та проаналізувати помилки.


Сторінки посібника подано у вигляді онлайн-книги. Як читати онлайн-книгу можна дізнатися звідси: https://math-helper.ru/kak-chitat-onlayn-knigu
ЗМІСТ
АЛГЕБРА
Тема 1. Раціональні вирази
Самостійна робота № 1. Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних
Самостійна робота № 2. Основна властивість дробу. Додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками
Самостійна робота № 3. Додавання та віднімання дробів із різними знаменниками
Контрольна робота № 1. Дробові вирази. Додавання та віднімання дробових виразів
Самостійна робота № 4. Множення та ділення дробів. Піднесення дробу до степеня
Самостійна робота № 5. Тотожні перетворення раціональних виразів
Контрольна робота № 2. Множення та ділення дробових виразів.
Тотожні перетворення раціональних виразів
Самостійна робота № 6. Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння.
Розв'язування раціональних рівнянь
Самостійна робота № 7. Степінь з цілим показником
Самостійна робота № 8. Перетворення виразів, що містять степені з цілим показником
Самостійна робота № 9. Стандартний вигляд числа
Самостійна робота № 10. Функція у = k/x, її графік і властивості
Контрольна робота № 3. Раціональні рівняння. Степінь з цілим показником.
Стандартний вигляд числа. Функція у = k/x
Тема 2. Квадратні корені. Дійсні числа
Самостійна робота № 11. Функція у = х² та її графік. Квадратний корінь.
Арифметичний квадратний корінь. Рівняння х² =а
Самостійна робота № 12. Раціональні числа. Ірраціональні числа.
Дійсні числа. Числові множини
Самостійна робота № 13. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу і степеня.
Добуток і частка квадратних коренів
Самостійна робота № 14. Тотожність √a²=|а|
Самостійна робота № 15. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені
Самостійна робота № 16. Функція у = √х , її графік і властивості
Контрольна робота № 4. Квадратні корені. Дійсні числа
Тема 3. Квадратні рівняння
Самостійна робота № 17. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв'язування
Самостійна робота № 18. Формула коренів квадратного рівняння
Самостійна робота № 19. Теорема Вієта
Контрольна робота № 5. Повні та неповні квадратні рівняння. Формула коренів
квадратного рівняння. Теорема Вієта
Самостійна робота № 20. Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного
тричлена на лінійні множники
Самостійна робота № 21. Розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних
Самостійна робота № 22. Розв'язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь,
які зводяться до квадратних
Контрольна робота № 6. Квадратний тричлен. Рівняння, які зводяться до квадратних.
Розв'язування задач
Тема 4. Повторення й систематизація навчального матеріалу
Самостійна робота № 23. Повторення й систематизація навчального матеріалу
Контрольна робота № 7. Повторення й систематизація навчального матеріалу

ГЕОМЕТРІЯгдз 8 клас алгебра геометрія гальперіна
Тема 1. Чотирикутники
Самостійна робота № 1. Чотирикутник, його елементи. Паралелограм та його властивості
Самостійна робота № 2. Ознаки паралелограма
Самостійна робота № 3. Прямокутник, ромб, квадрат та їхні властивості
Самостійна робота № 4. Трапеція
Контрольна робота № 1. Чотирикутник. Паралелограм. Прямокутник. Ромб. Квадрат. Трапеція
Самостійна робота № 5. Вписані та описані чотирикутники. Вписані та центральні кути
Самостійна робота № 6. Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника, її властивості
Самостійна робота № 7. Середня лінія трапеції, її властивості
Контрольна робота № 2. Вписані та описані чотирикутники. Вписані та центральні кути.
Теорема Фалеса. Середні лінії трикутника й трапеції
Тема 2. Подібність трикутників
Самостійна робота № 8. Узагальнена теорема Фалеса. Подібні трикутники.
Перша ознака подібності трикутників
Самостійна робота № 9. Друга й третя ознаки подібності трикутників.
Подібність прямокутних трикутників
Самостійна робота № 10. Застосування подібності трикутників: середні пропорційні відрізки
в прямокутному трикутнику; властивість бісектриси трикутника
Контрольна робота № 3. Подібність трикутників
Тема 3. Многокутники. Площі многокутників
Самостійна робота № 11. Многокутник. Опуклі й неопуклі многокутники.
Сума кутів опуклого многокутника. Вписані й описані многокутники
Самостійна робота № 12. Основні властивості площ. Площа прямокутника й паралелограма
Самостійна робота № 13. Площа трикутника й трапеції
Контрольна робота № 4. Многокутники. Площі многокутників
Тема 4. Розв'язування прямокутних трикутників
Самостійна робота № 14. Теорема Піфагора
Самостійна робота № 15. Перпендикуляр і похила, їх властивості
Самостійна робота № 16. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника.
Значення синуса, косинуса і тангенса деяких кутів
Самостійна робота № 17. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника
Самостійна робота № 18. Розв'язування прямокутних трикутників. Прикладні задачі
Контрольна робота № 5. Розв'язування прямокутних трикутників
Тема 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу
Контрольна робота № 6. Повторення і систематизація навчального матеріалу

загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам: