Розв’язання до посібника "Каплун О. I. Тест-контроль. Алгебра + геометрія 9 клас"

Розв’язник до посібника "Каплун О. I. Тест-контроль. Алгебра + геометрія. 9 клас: Зошит для самостійних та контрольних робіт: 2-ге вид., перероб. — Харків, 2009. — 128 с."
В розв’язнику подано рішення самостійних і контрольних робіт з коплексного зошиту для контролю знань з алгебри та геометрії для 9 класу (автор Каплун О. I. ). Посібник адресований батькам, які зможуть проконтролювати правильність виконання завдань, а в разі необхідності — учням для аналізу помилок.


Сторінки посібника подано у вигляді слайдів.
ЗМІСТ
АЛГЕБРА
Самостійна робота 1. Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей
Самостійна робота 2. Почленне додавання і множення нерівностей
Самостійна робота 3. Числові проміжки
Самостійна робота 4. Лінійні нерівності з однією змінною
Контрольна робота 1. Числові нерівності
Самостійна робота 5. Розв'язування систем лінійних нерівностей з однією змінною
Самостійна робота 6. Розв'язування подвійних нерівностей
Контрольна робота 2. Системи лінійних нерівностей з однією змінною
Самостійна робота 7. Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції
Самостійна робота 8. Найпростіші перетворення графіків функцій
Самостійна робота 9. Функція у = ах² +bx + c , а ≠ 0 , її графік і властивості
Контрольна робота 3. Перетворення графіків функцій.
Функція у = ах² +bx + c , а ≠ 0 , її графік і властивості
Самостійна робота 10. Використання графіка квадратичної функції для розв'язування квадратних нерівностей
Самостійна робота 11. Розв'язування нерівностей
Контрольна робота 4. Розв'язування квадратних нерівностей
Самостійна робота 12. Розв'язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними
Контрольна робота 5. Системи рівнянь другого степеня з двома змінними.
Розв'язування текстових задач за допомогою систем рівнянь
Самостійна робота 13. Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків
Самостійна робота 14. Випадкова подія. Ймовірність випадкової події.
Статистичні дані. Частота. Середнє значення
Контрольна робота 6. Елементи прикладної математики
Самостійна робота 15. Арифметична прогресія
Самостійна робота 16. Геометрична прогресія
Самостійна робота 17. Нескінченна геометрична прогресія (|q|<1) та її сума Контрольна робота 7. Числові послідовності Контрольна робота 8. Повторення і систематизація навчального матеріалу ГЕОМЕТРІЯ Самостійна робота 1. Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°. Тригонометричні тотожності Самостійна робота 2. Теорема косинусів Самостійна робота 3. Теорема синусів Самостійна робота 4. Застосування тригонометричних функцій до знаходження площ Контрольна робота 1. Розв'язування трикутників Самостійна робота 5. Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників Самостійна робота 6. Довжина кола. Довжина дуги кола. Площа круга та його частин Контрольна робота 2. Правильні многокутники Самостійна робота 7. Прямокутна система координат на площині. Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами Самостійна робота 8. Рівняння прямої та кола Контрольна робота 3. Декартові координати на площині Самостійна робота 9. Переміщення та його властивості. Симетрія відносно точки і прямої, паралельне перенесення Самостійна робота 10. Гомотетія. Подібність фігур. Площі подібних фігур Контрольна робота 4. Геометричні перетворення Самостійна робота 11. Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів. Координати вектора. Додавання та віднімання векторів. Множення вектора на число. Колінеарні вектори Самостійна робота 12. Скалярний добуток векторів Контрольна робота 5. Вектори на площині Самостійна робота 13. Многогранники Самостійна робота 14. Тіла обертання Контрольна робота 6. Початкові відомості з стереометри Контрольна робота 7. Повторення і систематизація навчального матеріалу
загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам: